REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG W ALIGATORES FIGHT CLUB  

       

Niniejszy Regulamin Korzystania z Usług w Aligatores fight club w stosuje się, w zakresie usług jednorazowych przez  Sportcorner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka  , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000765487, NIP: 5252776139 (zwaną dalej „KLUB”).

Wstęp do Klubu odbywa się na podstawie kart członkowskich oraz biletów jednorazowych.

Do usług indywidualnych odnoszą się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu: część II, pkt 7 oraz część III i część IV.

 1. USŁUGI CZŁONKOWSKIE
 1. Aligatores fight club  prowadzi kluby fight (dalej „Klub”) dla swoich członków (dalej „Członkowie Klubu”).
 2. Członkostwo w Klubie obejmuje warianty korzystania przez Członków Klubu z następujących usług:
 • siłownia;
 • zajęcia grupowe fight;
 • zajęcia indywidualne cross;
 • zajęcia indywidualne fight.
 1. Osoba ubiegająca się o członkostwo w Klubie zobowiązana jest okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający fotografię celem weryfikacji tożsamości. 
 2. KLUB upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie.
 3. Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności,    
 4. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Wydanie karty członkowskiej podlega jednorazowej opłacie rejestracyjnej zgodnej z obowiązującym cennikiem.  Karta członkowska jest kartą imienną i nie może być udostępniana innym osobom. Członek Klubu wyraża zgodę na zrobienie fotografii Członka Klubu celem jej umieszczenia w informatycznej bazie danych, jak również wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przedstawionego na powyższej fotografii w celu weryfikacji tożsamości. Członek Klubu wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)
 5. Osoby, które nie wyrażą zgody na zrobienie fotografii, każdorazowo po przyjściu do Klubu będę zobowiązane do okazania dokumentu ze zdjęciem. Zachowujemy prawo do odmowy wejścia do klubu osobie nie posiadającej przy sobie żadnego dokumentu ze zdjęciem , pomimo ważnego abonamentu.
 6. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Klub nie jest zobowiązany do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nie okazania przez niego karty członkowskiej. W powyższym przypadku Klub zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 30 PLN. Kaucja podlega zwrotowi w momencie okazania karty członkowskiej w czasie następnej wizyty w Klubie. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży karty członkowskiej należy niezwłocznie zgłosić do Klubu drogą telefoniczną lub e-mailową na adres: fightclub@aligatores.pl. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, za opłatą przewidzianą aktualnym cennikiem.
 7. Zabrania się użytkowania kart poza okresami, na który zostały zamówione.
 8. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w wyglądzie karty członkowskiej, poza złożeniem podpisu we właściwym, wskazanym miejscu.
 9. Handel kartami oraz jakakolwiek forma dystrybucji kart, bez zgody Klubu są zabronione i grożą postępowaniem cywilno-prawnym.
 10. Nie ma możliwości zwrotu zakupionej karty członkowskiej oraz zwrotu w gotówce.  
 11. Każda ze Stron jest uprawniona do zakończenia członkostwa w klubie ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, przez które Strony rozumieją każdy z przypadków, gdy: 

          W przypadku Członka Klubu:

 • Członek Klubu narusza postanowienia niniejszego regulaminu i nie zaprzestaje naruszeń pomimo otrzymanego upomnienia ze strony kierownictwa lub personelu Klubu; 

     W przypadku Klubu:

 • Klub narusza postanowienia niniejszego regulaminu i nie zaprzestaje naruszeń pomimo otrzymanego upomnienia ze strony Członka Klubu
 1. W przypadku złożenia przez Klub lub Członka Klubu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w klubie, Członek  Klubu zostaje pozbawiony członkostwa i  zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia Klubu i zabrania swoich ruchomości. W takim przypadku Klub uprawniony jest do zatrzymania opłaty rejestracyjnej oraz do zatrzymania lub żądania zapłaty opłaty członkowskiej wyłącznie w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa,   W przypadku konieczności dokonania zwrotu części opłaty członkowskiej, z przyczyn o których mowa powyżej, Klub dokona jej zwrotu niezwłocznie w gotówce Członkowi Klubu za pokwitowaniem.
 1. OPŁATY
 1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej i wszystkich opłat  członkowskich w kwocie i na warunkach  płatności wskazanych w Cenniku.
 2. Aktualny cennik opłat rejestracyjnych i opłat członkowskich właściwy dla danego typu karnetu jest  dostępny w ogólnie dostępnym miejscu przy recepcji Klubu. W razie wątpliwości osoba zainteresowana członkostwem może uzyskać wszelkie informacje dotyczące członkostwa w recepcji Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo zmiany cen, w szczególności w przypadku wzrostu opłat za energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę i innych. Zmiana Cennika opłat członkowskich i rejestracyjnych w trakcie trwania Umowy nie wpływa na postanowienia Umowy.
 4. Opłata rejestracyjna jest pobierana jednorazowo w każdym przypadku konieczności wyrobienia nowej karty członkowskiej, w szczególności w przypadku wyrobienia jej po raz pierwszy, zagubienia, zniszczenia, przelewu prawa i obowiązków z Umowy lub utraty aktualności danych lub wizerunku widniejącego na karcie.  
 5. Klub jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu na teren obiektu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał dane, które uniemożliwiają Klubowi realizację polecenia zapłaty lub pobranie opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).
 6. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące w  zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Klub, dostępnym w ogólnie dostępnym miejscu przy recepcji Klubu.
 7. W przypadku usługi jednorazowej Klient dokonuje opłaty w recepcji Klubu zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym w ogólnie dostępnym miejscu przy recepcji Klubu.
 8. Osoby korzystające ze zniżek studenckich, lojalnościowych, rodzinnych i innych są zobowiązane do                    okazywania dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania ze zniżki. Brak tych dokumentów uniemożliwia skorzystanie ze stosownej zniżki.                                              

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU
 1. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, chyba że wynikają one z winy Klubu, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które Klub jest wyposażony.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu, mając na względzie potrzeby korzystania z urządzeń i wyposażenia przez wszystkich Członków Klubu.
 3. Członkowie klubu są uprawnieni do korzystania z usług prywatnych Trenerów Personalnych.
 4. Członkowie klub korzystający z zajęć grupowych są zobowiązani do pobierania z recepcji  przed każdymi zajęciami numerka upoważniającego do udziału w zajęciach. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zajęciach Członkom Klubu bez numerka.
 5. Członkowie Klubu obowiązani są do podporządkowania się poleceniom trenerów i obsługi Klubu, a także zachowania czystości i ciszy.
 6. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.
 7. Członkowie Klubu są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie  wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości. 
 8. Zabronione jest  wchodzenie na maty do sztuk walk w jakimkolwiek obuwiu.
 1. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.
 2. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania, odpowiednio do danego pomieszczenia w Klubie.
 3. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest zabronione.
 4. Członkowie Klubu są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł pod prysznicami:
 • zabronione jest golenie się pod prysznicami;
 1. Członkom Klubu przebywającym na terenie Klubu zabrania się:
 • powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób;
 • hałasowania;
 • korzystania z Klubu w innym stroju niż przewidziany zwyczajowo do danego rodzaju ćwiczeń;
 • palenia tytoniu;
 • wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych;
 • wnoszenia i przebywania pod wpływem środków odurzających;
 • spożywania posiłków (poza miejscami do tego wyznaczonymi);
 • wnoszenia do Klubu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom;
 • wprowadzania lub wnoszenia zwierząt;
 • używania telefonów komórkowych na terenie basenu i sauny;
 • wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu.
 1. Członkowie Klubu, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków nie będą wpuszczani na teren Klubu.
 2. Zabronione jest korzystanie z Klubu przez Członków Klubu, będących pod wpływem środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.
 3. W przebieralniach są udostępniane Członkom Klubu schowki w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu. Korzystanie ze schowków umożliwia klucz wydawany w recepcji Klubu.
 4. Osoby nie posiadające karty klubowej, aby otrzymać kluczyk od schowka zobowiązane są do pozostawienia na recepcji kluczy lub jakiegokolwiek dokumentu z wyłączeniem dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, kart bankowych, karty miejskiej, legitymacji szkolnej i pracowniczej.
 5. Przed wyjściem z szatni na teren części sportowo rekreacyjnej Klubu należy sprawdzić czy schowek został zamknięty. Za rzeczy pozostawione w schowku otwartym lub nieprawidłowo zamkniętym oraz rzeczy pozostawione na zewnątrz schowka Klub nie odpowiada.

19. Przed opuszczeniem Klubu, Członkowie Klubu są zobowiązani do całkowitego opróżnienia zajmowanych

schowków. Schowki nie opróżnione przed zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione               przez personel Klubu odpowiedzialny za jego prowadzenie. Przedmioty pozostawione w schowkach

przez Członków Klubu są usuwane niezwłocznie z terenu Klubu

20. Osoba, która zniszczyła lub nie zwróciła otrzymanego  klucza obowiązana jest do zapłacenia kosztów                   dorobienia (50 złotych) w recepcji Klubu.    

 21. Osoba, która nie zwróciła otrzymanego ręcznika zobowiązana jest do zapłacenia jego równowartości (50      złotych). W przypadku zwrotu zagubionego ręcznika w tym że dniu, do godziny zamknięcia Klubu – Klub zwróci pobraną opłatę.

21.Klub nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i schowkach ubraniowych w szczególności za zegarki, pieniądze i papiery wartościowe, karty kredytowe, wszelkiego rodzaju dokumenty i klucze, telefony komórkowe, komputery przenośne i dane w nich zawarte oraz inny sprzęt elektroniczny, przedmioty ze złota, srebra, kamieni szlachetnych itp., przedmioty o wartości kolekcjonerskiej.

22. Klub zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z usług Aligatores fight club  dla Trenerów Personalnych, którzy podczas pobytu na siłowni prowadzą działalność komercyjną.

 1. REKLAMACJE 
 1. Podstawą wnoszenia reklamacji jest karta członkowska lub ważny paragon otrzymany w recepcji Klubu. 
 2. Reklamacja może dotyczyć:
  • braku możliwości korzystania z usług przypisanych do zakupionego karnetu.
  • niewykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu Klubu.
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie pocztą, e-mailem, za potwierdzeniem odbioru.
 2. Zgłaszając reklamację / Użytkownik zobowiązany jest podać:
  • nazwę firmy, adres, siedzibę, NIP, telefon, e-mail;
  • imię nazwisko użytkownika ;
  • przedmiot reklamacji;
  • okres którego reklamacja dotyczy;
  • uzasadnienie reklamacji (wszystkie istotne okoliczności);
  • wskazanie roszczeń wobec Aligatores fight club  .
 1. Reklamacje można wnosić w ciągu 2 tygodni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje wniesione po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 2. Za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się dzień, w którym wpłynęła ona do Aligatores fight club  i jej przyjęcie zostało potwierdzone. 
 3. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia stron z obowiązku wykonania świadczeń przewidzianych Regulaminem Aligatores fight club  
 4. Aligatores fight club   ma obowiązek rozpoznać reklamację w ciągu 30 dni od dnia doręczenia do siedziby klubu.
 5. Aligatores fight club  udziela odpowiedzi na reklamację w tej samej formie, w jakiej została ona złożona.
 6. Odpowiedź na reklamację jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne.
 7. Droga sądowa przysługuje po wykorzystaniu postępowania reklamacyjnego. W przypadku drogi sądowej Użytkownik w pierwszej kolejności zobowiązany jest skorzystać z postępowania mediacyjnego. Sądem miejscowo właściwym jest sąd właściwy dla Aligatores fight club  

                                          

 1. OGÓLNE WARUNKI
 1. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Klubu, w którym się znajduje.
 2. Z usług można korzystać w godzinach otwarcia Klubu (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia). Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby. Informacja o zmianie godzin otwarcia także z powodu świąt lub o wyłączeniu obiektu z eksploatacji, podawana jest z tygodniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy recepcji danego Klubu. Członkowie Klubu zobowiązani są opuścić Klub najpóźniej w godzinie jego zamknięcia.
 3. Klub wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych. W Klubie stosowany jest również system identyfikacji Członków Klubu, co Członek Klubu akceptuje poprzez zakup karnetu lub wejście jednorazowego.               
 4. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia w Klubie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. O wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych pracowników Klubu lub służb zewnętrznych należy natychmiast informować obsługę Klubu.
 6. Członkowie Klubu naruszający porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Klubu (Dz. U. Nr 57 z dn. 06.1997 r. par. 15, pkt 3c) niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy również na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 7. Wewnątrz Klubu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody kierownictwa Klubu lub osoby upoważnionej.
 8. Umieszczanie reklam oraz przeprowadzanie akcji promocyjnych na zewnątrz i wewnątrz Klubu możliwe jest tylko za zgodą kierownictwa Klubu lub osoby upoważnionej po uprzednim uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.
 9. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz akwizycji.
 10. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w recepcji Klubu.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. 
 12. Klub nie odpowiada za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 13. Przez zakup karnetu lub wejście jednorazowego, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z jego postanowieniami, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 14. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w następujących przypadkach:
 • w przypadku zmian w warunkach współpracy z właścicielami lub wynajmującymi lokale, w których prowadzone są Kluby;
 • w przypadku globalnej zmiany polityki biznesowej Aligatores fight club  ;
 • w przypadku zmiany przepisów prawnych mającej wpływ na świadczenie przez Aligatores fight club  usług w klubie;
 • w przypadku konieczności zmiany zasad uprawiania sportu lub zasad zachowania w Klubie w celu zapewnienia poprawy warunków uprawniania sportu i bezpieczeństwa Członków Klubu.
 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej przez przesłanie treści zmienionego Regulaminu listem, pocztą elektroniczną lub doręczenie treści zmienionego Regulaminu Członkowi Klubu w Klubie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Zmiany w danych rejestrowych i adresowych Klub nie wymagają zmiany Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2020