Regulamin Organizacji Szkoleń/Kursów w ramach Centrum Szkolenia Aligatores

 

ORGANIZATOR

Organizatorem szkolenia/kursu jest Centrum Szkoleń Aligatores

 • 1

SZKOLENIA

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleniowej dostępnej na recepcji Centrum Szkoleń Aligatores, ulica Nowogrodzka 50/54 , 00-695 Warszawa.
 2. Oferta szkoleniowa określa w szczególności: miejsce szkolenia, czas jego trwania oraz termin, osoby prowadzące szkolenie, cel oraz adresatów szkolenia, program szkolenia, koszt szkolenia, informacje szczegółowe dotyczące warsztatu umiejętności praktycznych, materiałów szkoleniowych, certyfikatu, konsultacji poszkoleniowych, terminu przyjmowania zgłoszeń.
 3. Kontakt z osobą zainteresowaną danym szkoleniem prowadzi Pracownik administracyjny Centrum Szkoleń Aligatores będący jednocześnie Koordynatorem szkoleń.
 • 2

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym poprzez social media , w siedzibie Centrum Szkoleń Aligatores oraz telefonicznie i mailowo.
 2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc i dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail: kursy@aligatores.pl lub dokonanie zgłoszenia telefonicznego pod nr tel.511 834 023
 3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeniem nazywamy informację przekazaną Organizatorowi przez Zainteresowanego w sposób wskazany ust. 2.
 4. Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na dzień przed szkoleniem, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia, z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z kryteriami sanitarno – epidemiologicznymi.
 6. Po dokonaniu zgłoszenia w rozumieniu ust. 2, z Zainteresowanym kontaktuje się Koordynator danego szkolenia, który uzgadnia z Zainteresowanym opcję płatności oraz udziela odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii organizacyjnych.
 • 3

 CENNIK SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Koszt szkolenia obejmuje koszt uczestnictwa w tzw. modułach szkoleniowych , dostęp do materiałów dydaktycznych w formie papierowej oraz elektronicznej, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia, konsultacje poszkoleniowe, wynagrodzenie prowadzących.
 2. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie.
 3. Płatność za szkolenie odbywa się na recepcji Centrum Szkoleń Aligatores nie później niż w dniu rozpoczęcia szkolenia/szkoleń.
 4. Organizator przewiduje możliwości płatności ratalnej. Nie więcej niż w 3 równych ratach płatnych na recepcji Centrum Szkoleń Aligatores nie później, niż w dniu rozpoczęcia kolejnego modułu szkoleniowego.

 

 

 • 4

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kursy@aligatores.pl
 2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zainteresowanemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zainteresowanego później niż na 30 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, wcześniej wpłacone przez Zainteresowanego kwoty nie podlegają zwrotowi.
 4. Terminem rezygnacji jest data wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o rezygnacji.
 5. Zwroty wpłaconych kwot są realizowane w terminie do 14 dni od dnia przesłania organizatorowi oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia.
 • 5

ZMIANY PROGRAMU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.
 2. Organizator może dokonać zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zainteresowanego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zainteresowanego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 14 dni roboczych przed terminem szkolenia. W takim wypadku Zainteresowany może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty, bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.
 5. Organizator zastrzega sobie w sytuacjach nadzwyczajnych (np. niezdolność do pracy osoby prowadzącej szkolenie, wypadek komunikacyjny) prawo dokonania zmiany osoby prowadzącej szkolenie, o czym poinformuje Uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia.

 

 

 

 • 6

REKLAMACJE

 1. Uczestnik szkolenia może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w niezwłocznie, nie przekraczającym 14 dni roboczych.
 3. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji, uprawnia Uczestnika do rekompensaty. Rekompensata zostanie ustalona w trybie indywidualnym pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 4. Jako formy rekompensaty uznaje się między innymi: powtórną realizację usługi szkoleniowej, zwrot kosztów poniesionych przez Uczestnika, uzupełnienie części usługi szkoleniowej, która podlega reklamacji lub też inne formy ustalone indywidualnie.
 • 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator tj. Centrum Szkoleń Aligatores prowadzone przez Sportcorner sp.z.o.o reprezentowaną przez Bartosz Kowalczyka
 2. Wszelkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji Uczestników są przetwarzane, gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1000.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1 ze sprostowaniem), zwane dalej łącznie RODO.
 3. Po szczegółowe informacje odnośnie praw i obowiązków Stron w ramach organizacji ww. szkoleń/kursów w kontekście ochrony danych osobowych zapraszamy na recepcję Centrum Szkoleń Aligatores
 4. Dane osobowe Uczestników są danymi wykorzystywanymi wyłącznie dla potrzeb realizacji danego szkolenia.
 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 • 8

PRAWA AUTORSKIE

 1. Oferta szkoleniowa Centrum Szkoleń Aligatores jest chroniona prawem autorskim.
 2. Kopiowanie materiałów szkoleniowych lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim wymaga zgody Organizatora.
 • 9

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 • 10

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2021 roku.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia.
 3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.